Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO OPEN-BUD SPÓŁKA Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
OPEN-BUD Spół a z o.o.(zwane dalej OPEN-BUD) z siedzibą przy ulicy Głównej 5B, 42-620 Nakło
Śląskie, posiadające numer NIP 6452521315 oraz numer REGON 241858733

2) Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez OPEN-BUD prosimy
kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego OPEN-BUD spółka z o.o.
ul. Główna 5B
42-620 Nakło Śląskie Polska
biuro@open-bud.pl

3) Pani / Pana dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane w celu:
a) realizacji umów i obsługi zamówień – w przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy
Panią/Panem a OPEN-BUD, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania
takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; okres
przetwarzania danych – okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów,
b) kontaktów biznesowych – dane podane przez Panią/Pana w sposób bezpośredni, elektroniczny,
udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób przekazane przedstawicielowi
OPEN-BUD mogą być przetwarzane do celu kontaktów biznesowych. Na tej podstawie
przedstawiciele OPEN-BUD mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty
OPEN-BUD zaproszenia na spotkanie lub innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać
sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności OPEN-BUD oraz inne informacje
mające związek z obszarami działalności OPEN-BUD W przypadku, gdy jest Pani/Pan
przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele OPEN-BUD mogą także skontaktować
się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty. Przetwarzanie Pani/Pana danych
będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji
biznesowych. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
danych osobowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Okres przetwarzania danych – do dnia
uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
c) odpowiedzi na zapytanie – w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania
zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na
kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z
danych kontaktowych zawartych w pkt. 2. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej
cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody
skutkuje brakiem odpowiedzi – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO; okres przetwarzania – do
rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcia zgody),
d) wykonywania umowy lub zamówienia pomiędzy OPEN-BUD a innym podmiotem – w przypadku
wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane
mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy
OPEN-BUD a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w
takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i
archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed
roszczeniami drugiej strony. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie
zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo
zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w pkt 7
(uprawnienia). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; okres przetwarzania danych – okres
wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia
uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO,
e) realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji – np.
przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i
wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora – podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. c RODO; okres przetwarzania danych – zgodnie z przepisami krajowymi,
f) potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie zobowiązań OPEN-BUD
oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi
przeciwko OPEN-BUD – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; okres przetwarzania danych –
okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów,
g) wypełnienia pozostałych obowiązków prawnych ciążących na OPEN-BUD na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; okres
przetwarzania danych – zgodnie z przepisami krajowymi

4) Konsekwencje niepodania danych – w przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli OPEN-
BUD w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w
pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z
Panią/Panem kontaktu w przyszłości. W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia
zawartej/-ego z OPEN-BUD – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania
obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane:

– podmiotom świadczącym na rzecz OPEN-BUD usługi niezbędne do jego prawidłowej działalności
takie jak: usługi prawne, usługi informatyczne, usługi księgowe, dostawcom poczty elektronicznej
oraz firmowych stron www, organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych
na podstawie przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.

7) Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych, sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
administratora), cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – jej cofnięcie nie wpływa
jednak na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody).
Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy
uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pan odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w
Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9) Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.